26 aug. 2005

Den Förlorade Staden?

Shrinking cities, Halle Inventering av åtgärdsprogram för krympande städer. Orter som krymper är i behov av att utveckla strategier för att hantera sin situation, och måste därigenom studera andra exempel. I Tyskland görs för närvarande en rad mycket intressanta åtgärder för att behandla problematiken, med statliga program, nya former av samarbeten, sociala och kulturella initiativ och omfattande byggnadsmässor. Forskningsrapporten beskriver olika strategier och fall i Tyskland, som kan utgöra förebilder för åtgärder i Sverige. Rapporten är skriven för KTH Samhällsbyggnad och stiftelsen Arkus.

Inventory of remedying measures for shrinking cities. Places that shrink need to develop strategies to handle its situation, and must therefore study parallel cases. In Germany, many interesting actions are currently being made to come to grips with the situation, with public programmes, new forms of collaborations, social and cultural initiatives, and extensive development exhibitions. This research report describes the strategies and cases in Germany, that may be utilized as models for actions in Sweden. The report is written for the Royal Institute of Technology, department of urban planning, and the Arkus foundation.

PDF (4,8 Mb)