29 nov. 2013

Grängesberg Idéworkshop

131025Grängeskarta hela
Tillsammans med olika intressegrupper i Grängesberg har vi utarbetat en lista med 100 idéer för ortens utveckling. Arbetet utfördes på uppdrag av det lokala utvecklingsbolaget Samarkand 2015.

Together with interest groups of Grängesberg, Sweden, we have developed a list of 100 ideas for the development of the town. The work was commissioned by the local development company Samarkand 2015.

PDF (1.0Mb)

9 jan. 2013

Nystart för krympande samhällen


Forsbacka Picknick
Intervju med oss i Svensk Byggtjänsts tidskrift ByggtjänstPM om krympande orter, med exempel från Sverige och Tyskland.

Interview with us in the Swedish building industry's information company Svensk Byggtjänst's magazine ByggtjänstPM about shrinking communities, with examples from Sweden and Germany. 

PDF (0,6 Mb)

13 juni 2012

Miljonprogrammet och små städer

Population change Sweden Kapitel i forskningsrådet Formas antologi "Miljonprogrammet - utveckla eller avveckla?", där vi diskuterar frågan för mindre orter i Sverige.

Chapter in an antology on the Swedish "Million programme" housing project published by the national  research council Formas, where we discuss the issue for smaller settlements in the country.

PDF (0,2 Mb)

28 mars 2012

Stadsarkitektdagen

Testbedstudio är inbjudna som talare på Stadsarkitektdagen, som anordnas av Sveriges Stadsarkitektförening den 28/3 i Göteborg. Vi talar om krympande städer under dagens tema "Hur glest kan man bygga?".

1 dec. 2011

Shrinking cities interview

Shrinking cities, interview Intervju av oss i Svensk Byggtjänsts tidskrift Aff-nyheter om krympande städer, det tyska IBA-förfarandet och bruksmiljöer i Bergslagen.

Interview with us in Svensk Byggtjänst's (Swedish building services) magazine Aff-nyheter about shrinking cities, the german IBA procedure, and industrial environments in the region of Bergslagen. 

PDF (0,5 Mb)

30 sep. 2010

SABO i östra Tyskland

Shrinking cities, Halle Neustadt
Vi arrangerar en studieresa till östra Tyskland för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Syftet är att att titta närmare på olika lösningar för fenomenet krympande städer, och främst de som tagits fram inom stadsomvandlingsförfarandet IBA Stadtumbau 2010, som avslutas under sommaren.

We arrange a study trip to eastern Germany for SABO, the Swedish Association of Housing Companies. The purpose is to look at different solutions for the phenomena shrinking cities, and primarily those advanced by the urban development procedure IBA Stadtumbau 2010, which is culminating this summer.

PDF (0,1 Mb)

26 aug. 2010

Malmbanan Diaries

Malbanan Diaries
Vi har utformat och lett en workshop för forskarstuderande vid APULA,  National Research School for Architecture and Planning in the Urban Landscape, som tog formen av ett fältarbete längs Malmbanan från Kiruna, genom Abisko och till Narvik. Arbetet resulterade i en PDF-publikation med material från alla deltagare.

We have designed and conducted a workshop for research students at APULA, the National Research School for Architecture and Planning in the Urban Landscape, in the form of a field trip along the Malmbanan railway from Kiruna, through Abisko, to Narvik. The work resulted in a PDF publication with material by all participants.

PDF (13 Mb)

25 juni 2009

Rewarded urban development

Vårt långsiktiga arbete på temat Krympande Städer har blivit premierat av EU i samband med Året för Kreativitet och Innovation 2009. Genom vår informationshemsida stadsutveckling.se har vi som ett av 86 projekt från hela Europa, och som det enda svenska, blivit utvalda att ingå i listan över nationella projekt som ”befordrar innovativt och kreativt beteende och tänkande”.

Our ongoing work on the theme of Shrinking Cities has been promoted by the European Union in the context of the Year of Creativity and Innovation 2009. Through our information page stadsutveckling.se we have as one of 86 projects from the whole of Europe, and as the only Swedish, been selected for the list of national projects that ”promote innovative and creative behaviours and thinking in people”.

PDF (0,1 Mb)

27 feb. 2009

Northern Experiments

Iron Trails
Vår studie av regionen Kiruna Narvik ingår som ett kapitel i boken Northern Experiements, en omfattande studie av hela Barentsområdet som ges ut av 0047 i samband med projektet Barents Urban Survey. I vårt kapitel visar vi hur malmhanteringen och regionens naturresurser kan samspela i nya typer av experimentell verksamhet.

Our study of the Kiruna Narvik region is a chapter of the book Northern Experiments, an extensive study of the Barents area that is published by 0047 in connection to the project Barents Urban Survey. Our chapter shows how the interplay between the iron ore mining and the natural resources of the region may lead to new activities of experimental kind.

PDF (3,7 Mb)

Iron Trails

Iron Trails Konsttriennalen Pan Barentz invigs på galleri 0047 i Oslo av kulturministern Trond Giske. Vi deltar i delen Barents Urban Survey med verket Iron Trails. Det är en kartläggning av området Kiruna - Narvik i form av en 123 x 456 cm stor handritad miljösektion. Ritningen förklarar hur hela regionen hänger ihop som ett stort ekosystem, och möjliggör spekulationer om regionens framtid. Utställningen turnerar sedan vidare till Tromsö, Murmansk, Rovaniemi och Moscow.

The Pan Barentz art triennale is opened at gallery 0047 in Oslo by the Minister of Culture Trond Giske. We participate in the section Barents Urban Survey with the work Iron Trails. It is a mapping of the area Kiruna - Narvik in the form of a 123 x 456 cm large hand drawn environmental section. The drawing explains how the whole region is composed as a large ecosystem, and enables speculations regarding the future of the region. The exhibition will then tour to Tromsö, Murmansk, Rovaniemi and Moscow.

PDF (2,3 Mb)

24 juni 2007

Forsbacka Picknick

Forsbacka Picknick Sommarutställning i Forsbacka Bruk. Forsbacka Bruk är ett järnverk som ligger mellan Gävle och Sandviken. Huvuddelen av verksamheten är nerlagd, och Forsbacka är nu en del av bruksföreningen Järnriket. De älsta delarna av området är ett museum, men en diskussion pågår om hur nya typer av verksamheter kan inkorporeras i anläggningen. Genom att skapa olika utomhusplatser vill Forsbacka Picknick peka på outnyttjade delar av bruksområdet, och uppmana till diskussion om vad området kan användas till och hur Forsbackas framtid kan formas. Fler bilder på Flickr.

Summer exhibition at Forsbacka Bruk. Forsbacka Bruk is an iron mill, situated between the cities Gävle and Sandviken in Sweden. The main part of the factory area is disused, and Forsbacka is now part of the local destination association Järnriket. The oldest part is a museum, but there is a current discussion about how new forms of enterprizes may be incorporated in the site. By making different forms of outdoor places, Forsbacka Picknick wants to point at unused parts of the mill area, and invite to a discussion on how site may be used for and how the future of Forsbacka may be formed. More images at Flickr

PDF (0,3 Mb)

30 mars 2007

Ett IBA i Gävleborg

IBA Gävleborg, Skutskär Som ett steg i genomförandet av stadsutvecklingsförfarandet IBA i Gävleborg har vi tagit fram ett antal målbilder för orter i länet. Målbilderna är ett slags första konkreta visioner tänkta att fungera som exempel och diskussionsunderlag för en vidare formulering av projektet.

As a step in the implementation of the urban development procedure IBA in the county of Gävleborg, we have developed a number of target images for towns in the county. The target images are the first concrete visions operating as examples and base for discussions for a further definition of the project.

PDF (1,2 Mb)

12 dec. 2006

Torsby A-Ö

060925 Torsby axo Testbedstudio deltar i parallellt uppdrag i Torsby. Torsby kommun har under ett antal år tappat i befolkning, och vill stärka sin stadskärna genom att öka känslan av urbanitet. Investeringstrycket är dock relativt litet. Vi föreslår 28 stycken åtgärder (A-Ö) i varierande skala och kostnad, som kan genomföras i valfri ordning och omfattning. En omvandling av stadskärnan kan alltså påbörjas snabbt. Projektet fick ett delat 2:a pris. Kommunens utvärdering sa följande: "Detta förslag har verkligen tagit fasta på programmets önskemål om spännande och överraskande förslag med nya infallsvinklar. Förslagets signum är att på ett ambitiöst sätt hitta nya och fräscha idéer för Torsby Centrum. Exemplen är flera: X-tremesport, Snöcentrum, Torsby Tillväxt, Raggarhyllan, Örtaträdgård, Jättetrappa etc. Ett nytt bostadshus i nordost tilltalar med sin placering och utformning. Möjligen kunde det göras ytterligare ett par våningar högre."

Testbedstudio participates in a parallel assignent in Torsby. The municipality of Torsby has lost in population during a number of years, and wants to strengthen its city centre by increasing the sense of urbanity. Pressure of investments is however relatively low. We propose 28 implementations (following the Swedish alphabet of A to Ö) in varying scale and cost, which may be executed in any order and extent. The project was given a shared 2nd prize. The evaluation stated the following: "This proposal has definitely drawn on the wishes of the brief for exciting and surprising proposals with new approaches. The signum of the proposal is to ambitiously find new and fresh ideas for the centre of Torsby. Examples are many: X-tremesport, Snow Centre, Torsby Growth, the Motorheads' Shelf, Spice garden, and Giant stairs etc. A new residential block in northeast is appealing with its location and design. It could possibly have been made a couple of floor higher."

PDF (2,4 Mb)

13 nov. 2006

Planering för Samhällen i Förändring

IBA in Sweden conference Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar vi ett seminarium i anslutning till lanseringen av vår bok IBA i Sverige. Seminariet handlar om hur det tyska stadsutvecklingsförfarandet IBA kan genomföras i Sverige, med Gävleborg som exempel. Talarna inkluderar Regina Sonnabend, koordinator för IBA Stadtumbau 2010, professor Göran Cars, KTH Samhällsbyggnad, Lennart Östblom, kommunstrateg i Sandvikens kommun, och Ingemar Olofsson, planchef i Söderhamns kommun.

Together with the Swedish Association of Local Authorities and Regions, we arrange a seminar in conjunction with the launch of the book IBA in Sweden (IBA i Sverige). The seminar discusses how the German urban development procedure IBA may be implemented in Sweden, with the county of Gävleborg as example. The speakers include Regina Sonnabend, coordinator för IBA Stadtumbau 2010, professor Göran Cars, Royal Institute of Technology, department of urban planning, Lennart Östblom, municipal strategist at the municipality of Sandviken, and Ingemar Olofsson, head of the planning department at the municipality of Söderhamn.

PDF (0,1 Mb)

31 okt. 2006

IBA i Sverige

IBA i Sverige Tyskland arbetar framgångsrikt med stadsutvecklingsförfarandet IBA, den Internationella Byggnadsutställningen, en flerårig process som syftar till att regenerera en hel region. Testbedstudio har skrivit en bok om detta, och hur förfarandet kan omvandlas till en modell som kan genomföras i Sverige. Boken publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Germany works successfully with the urban development procedure IBA, the International Building Exposition, a multi-annual process aiming at regenerating a whole region. Testbedstudio has written a book about this, and how the procedure may be transformed into a model to be executed in Sweden. The book is published by the Swedish Association of Local Authorities and Regions.

PDF (1,6 Mb)

29 juni 2006

Seminarium i Vardö

Vardö conference Testbedstudio föreläser på seminariet "Fargerikt samfunn i arktisk klima" i Vardö, som ligger i nordligaste Norge. Vi beskriver situationen med krympande städer i Sverige och Tyskland. Seminariet anordnades av Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR och Husbanken, och finns beskrivet i en rapport med samma namn.

Testbedstudio lectures at the seminar "Colourful Community in Arctic Climate" (Fargerikt samfunn i arktisk klima) in Vardö, in northernmost Norway. The seminar is arranged by Norwegian Institute for Uban and Regional Research NIBR and the Norwegian State Housing Bank, and is described in a report with the same name.

17 maj 2006

Studieresa till IBA Stadtumbau 2010

SKL study trip Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar vi en studieresa till delstaten Sachsen-Anhalt i östra Tyskland för att studera arbetet med stadsutvecklingsprocessen IBA Stadtumbau 2010. Ett tjugotal kommunföreträdare besöker under resan sex städer av varierande storlek.

Together with the Swedish Association of Local Authorities and Regions, we arrange a trip to the state of Saxony-Anhalt in eastern Germany to study the work with the urban development process IBA Stadtumbau 2010. Around 20 participating municipal representatives will visit six cities of different sizes.  

PDF (10 Mb)

30 mars 2006

Stadsarkitektdagen

Testbedstudio är inbjudna som talare på Stadsarkitektdagen, som anordnas av Sveriges Stadsarkitektförening den 30/3 i Stockholm. Vi talar på temat ”Stadsplanering under små omständigheter”

23 nov. 2005

Staden som Krymper

Shrinking Cities conference
En tvådagars konferens på temat krympande städer. Vi diskuterar fall i Sverige, och ser exempel på goda åtgärder i Tyskland, det land som just nu leder utvecklingen i området. Konferensen syftar till att lyfta fram frågan om krympande städer, och skapa en dialog och utbyte av erfarenheter mellan dess olika företrädare. Testbedstudio arrangerar konferensen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, KTH Samhällsbyggnad, Goethe-institut Stockholm, Kairos Future, Sveriges Arkitekter, Stiftung Bauhaus Dessau och IBA Stadtumbau 2010.

A two day conference on the theme of shrinking cities. We discuss cases in Sweden, and see examples of good practice in Germany, the country which currently leads the development in the field. The conference aims at raising the issue of shrinking cities, and creating a dialogue and exchange of experiences between its representatives. Testbedstudio arranges the conference together with the Swedish Association of Local Authorities and Regions, the Royal Institute of Technology department of urban planning, Goethe Institut Sweden, Kairos Future, the Association of Swedish Architects, the Bauhaus Dessau Foundation and IBA Stadtumbau 2010.

PDF (0,4 Mb)

4 nov. 2005

Stadsutveckling under små omständigheter

Shrinking cities, Cottbus Artikel i tidskriften PLAN nummer 3-4/2005. Artikeln presenterar fem centrala begrepp för städer med krympningstendenser. Begreppen beskriver olika faser i en sådana staders utveckling, och är generaliserade till olika typer av åtgärder som kan möta situationen.

Article in the magazine PLAN, issue 3-4 2005. The article presents five central concepts for cities with declination tendencies. The concepts describe different phases of the development of such cities, and are generalized into different actions that may meet the situation.

PDF (0,3 Mb)

19 okt. 2005

Stadsutveckling.se


Testbedstudio har öppnat stadsutveckling.se, Sidan är en informationsplats för stadsutvecklingsfrågor som kontinuerligt kommer att växa. Just nu finns information kring ämnet krympande städer

26 aug. 2005

Den Förlorade Staden?

Shrinking cities, Halle Inventering av åtgärdsprogram för krympande städer. Orter som krymper är i behov av att utveckla strategier för att hantera sin situation, och måste därigenom studera andra exempel. I Tyskland görs för närvarande en rad mycket intressanta åtgärder för att behandla problematiken, med statliga program, nya former av samarbeten, sociala och kulturella initiativ och omfattande byggnadsmässor. Forskningsrapporten beskriver olika strategier och fall i Tyskland, som kan utgöra förebilder för åtgärder i Sverige. Rapporten är skriven för KTH Samhällsbyggnad och stiftelsen Arkus.

Inventory of remedying measures for shrinking cities. Places that shrink need to develop strategies to handle its situation, and must therefore study parallel cases. In Germany, many interesting actions are currently being made to come to grips with the situation, with public programmes, new forms of collaborations, social and cultural initiatives, and extensive development exhibitions. This research report describes the strategies and cases in Germany, that may be utilized as models for actions in Sweden. The report is written for the Royal Institute of Technology, department of urban planning, and the Arkus foundation.

PDF (4,8 Mb)

14 mars 2005

Miljonprogrammet baklänges

Shrinking cities, Halle Neustadt Artikel i tidskriften Arkitektur nummer 2/2005. I Sverige hotas många småorter av industrinedläggning och utflyttning. I Tyskland har problematiken nått gigantiska proportioner, och landets östra del står inför ännu ett dramatiskt skede då 1 miljon bostäder står tomma. Detta har utlöst en febril aktivitet kring vad som kallas "krympande städer". I artikeln beskrivs fenomenet och dess konsekvenser i Tyskland, och relationen till Sverige.

Article in the Swedish magazine Arkitektur, issue 2 2005. In Sweden, many small municipalities are threatened by industrial decline and depopulation. In Germany, the problem has reached gigantic proportions, and the east part of the country stands before yet a dramatic phase when 1 million residential units stand empty. This has released a great activity around what is termed "shrinking cities". The article describes the phenomena and its consequences in Germany, and in relation to Sweden.

PDF (0,1 Mb)

24 apr. 2004

Shrinking Cities competition

Shrinking cities competition Arkitekttävling om krympande städer inom det tyska projektet Shrinking Cities. Vårt förslag studerar olika aspekter på detta fenomen i världen, där vi utvinner ett antal prototyplösningar som sedan i kombination kan appliceras på andra fall och städer.

Architectural competition on urban decline, within the German project Shrinking Cities. Our proposal studies different aspects of the phenomena throughout the world, and extracts a number of prototype solutions that may be applied in combinations to other cases and cities.

PDF (3,5 Mb)